ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές έχει προετοιμάσει και υποβάλλει προτάσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας LEONARDO DA VINCI. Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει ενεργά δράσεις και πολιτικές που αφορούν στη δια βίου κατάρτιση σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Επίσης υποστηρίζει καινοτομικές διακρατικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της γνώσης, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για μια επιτυχή ένταξη μιας σειράς ομάδων (με έμφαση στους ανέργους, σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες, σε φοιτητές και σπουδαστές κ.τ.λ.) στην αγορά εργασίας αλλά και στην ευρύτερα κοινωνία και επίσης μπορεί να συνδέεται έμμεσα και με άλλες κοινοτικές πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν παρεμφερείς στόχους, όπως Socrates και Youth.

Ευρωπαϊκό Εικονικό Επιχειρησιακό Κέντρο (European Virtual Enterprise Center - EVEC)

Για επιχειρηματίες, εργαζόμενους, σπουδαστές, νέους επιχειρηματίες και όλους όσους εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα. Στόχοι του έργου είναι η δημιουργία ηλεκτρονικών αμφίδρομων σχέσεων με όλες τις επωφελούμενες ομάδες, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας σειράς από προγράμματα κατάρτισης προς όλες τις ομάδες στόχου έτσι ώστε να δημιουργήσουν το δικό τους μικρο-περιβάλλον και να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για μια αποτελεσματικότερη λειτουργία και επιχειρηματική αντίληψη. Μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα του έργου θα προωθηθεί η γνώση για μια ορθή επιχειρηματική αντίληψη ενώ παράλληλα θα δοθούν ποικίλες ιδέες και καλές πρακτικές για να εφαρμοστούν σε επιχειρήσεις, οργανισμούς κ.τ.λ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις (3) μεγάλους Άξονες Δράσης:

  1. Την ομάδα κατάρτισης και πληροφοριών που θα αναπτύξει και θα παραγάγει τους στόχους εκμάθησης για να βοηθήσει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων αλλά και να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και συμβουλές.
  2. Την ομάδα χρηματοδότησης για νέα ξεκινήματα επιχειρήσεων που θα αναπτύξει και θα παραγάγει τους στόχους εκμάθησης γύρω από τη χρηματοδότηση, τις ικανότητες παρουσίασης, τα επιχειρησιακά σχέδια και τη χρήση των νέων τεχνολογιών, δηλ. ηλεκτρονικό εμπόριο.
  3. Την ομάδα Ηλεκτρονικού Εμπορίου που θα παραγάγει τα αντικείμενα εκμάθησης, τα οποία θα βοηθήσουν τις νέες επιχειρήσεις για να εκμεταλλευτούν το Διαδίκτυο για να εξαγάγουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.

FORSIMPAD - Formalisation des savoirs implicites par une approche de la didactique professionnelle”

Το πρόγραμμα συνίσταται στην διαμόρφωση της εργασιακής γνώσης μέσα από μια προσπέλαση του επαγγελματία εκπαιδευτή ανεξάρτητα το θεωρητικό πεδίο εξειδίκευσής του. Οι επιχειρήσεις, οι ερευνητές και οι σύμβουλοι (ιδεατές ομάδες στόχου) αναζητούν τρόπους διαχείρισης της γνώσης στην επιχείρηση μέσα από την ανάπτυξη των ανθρώπινων στοιχείων συμπεριφοράς αλλά ταυτόχρονα και στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης. Προκειμένου να τυποποιήσουν, να κεφαλαιοποιήσουν και να διαβιβάσουν τη γνώση για να αναπτυχθούν οι τεχνικές ικανότητες, πρέπει με κάθε τρόπο να βελτιωθεί η συμμετοχή των ατόμων στις εξελίξεις των επιχειρήσεων και να εξασφαλιστεί έτσι μια καλύτερη διαχείριση της καταλληλότητας τους-διαθεσιμότητάς τους για απασχόλησή. Για να προσεγγίσουμε αυτήν την διαδικασία, είναι απαραίτητο να εργαστούμε στις αντιπροσωπεύσεις της πραγματικότητας για να καταστήσουμε πιθανό σε όλους τους δράστες να ενεργήσουν ανάλογα και με τον καταλληλότερο ενδο-επιχειρησιακό ρόλο. Συμμετέχουσες χώρες στο πρόγραμμα είναι η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πολωνία και η Ρουμανία. Επωφελούμενες ομάδες – ομάδες στόχου του παραπάνω έργου θεωρούνται: οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, οι σύμβουλοι επιχειρήσεων, οι ερευνητές, οι εκπαιδευτές, οι εργοδότες επιχειρήσεων, οι νέοι επιχειρηματίες, οι φοιτητές – σπουδαστές κ.τ.λ.

Πρόγραμμα “Innovative Network to structure learning and to interchange knowledge between Insular and Central European regions” (INNCENT)

Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας στο πρόγραμμα «Innovative Network to structure learning and to interchange knowledge between Insular and Central European regions» (INNCENT). Το πρόγραμμα κατατέθηκε από την Κυβέρνηση των Κανάριων Νήσων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (European Social Fund Regulation – “Innovative Approaches to the Management of Change\'. Call for Proposals VP / 2003 / 21). Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την εισαγωγή/ προσαρμογή απομακρυσμένων περιοχών (π.χ. νησιωτικών) στην Οικονομία της Γνώσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα αναπτυχθούν δράσεις προώθησης της καινοτομίας και της απασχόλησης σε τομείς της οικονομίας της γνώσης.

Electronic Authentication of E-learning, ένα πρόγραμμα διάρκειας 2 ετών, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού προτύπου για τη γνησιότητα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και την αξιολόγηση, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και η χρήση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη αυξάνεται γρήγορα.

Το πρόγραμμα Enlarge – Semes:

Η συνεισφορά του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές στο έργο, πέραν από το ότι υλοποίησε αυτόνομα δικό του οικονομικό και φυσικό αντικείμενο αφορούσε και την συνολική διαχείριση του προγράμματος και συγκεκριμένα την παρακολούθηση του έργου, τον έλεγχο των δαπανών και την εκπόνηση των εκθέσεων προόδου. Στόχος του Έργου ήταν να οργανώσει ένα ευέλικτο δίκτυο προετοιμασίας, εκπαίδευσης και μάθησης ανάμεσα στις τρεις Ελληνικές Περιφέρειες, έχοντας προβλέψει το σχεδιασμό και υλοποίηση μιας σειράς από δράσεις που θα φέρουν πιο κοντά εργαζόμενους και εργοδότες. Το ΚΕΚ ξεκίνησε τη δραστηριότητα του προγράμματος SEMES διοργανώνοντας δράσεις ενημέρωσης και προσαρμογής των επιχειρήσεων, των τοπικών φορέων και των εργαζομένων, στις νέες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που θα προκύψουν μετά την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σπούδασε στο Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ksira domisi aponomi 2

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies