Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου συμμετείχε ενεργά στην επιτυχή υλοποίηση του έργουΠεριφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κρήτης που χρηματοδοτήθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
Ο Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κρήτης ανέπτυξε ένα φάσμα δραστηριοτήτων με στόχο αφενός την ενίσχυση των τεχνολογικών – καινοτομικών επιδόσεων περιφερειακά και αφετέρου τη διάχυση της νέας τεχνολογίας και καινοτομίας σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στη Κρήτη.
Στο πλαίσιο αυτό το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου συμμετείχε στις παρακάτω δράσεις του Πόλου Καινοτομίας Κρήτης:  

Δράση A7 Τίτλος «Κρητικός Αμπελώνας»
Θεματική Προτεραιότητα Βιοτεχνολογία
Συμμετέχοντες Φορείς: Επιμελητήριο Ηρακλείου, ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ΕΘΙΑΓΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΤΕΙ Κρήτης, ΓΕΑ ΑΕ (Κτήμα Λυραράκη), N. Δουλουφάκης, Μ. Ταμιωλάκης & ΣΙΑ ΟΕ, ΑΦΟΙ Μηλιαράκη Οινοποιητική & Εμπορική Εταιρεία ΑΕ.
Στόχοι: Η δράση επικεντρώθηκε στην εφαρμοσμένη έρευνα σε θέματα Ολοκληρωμένης Οινολογίας και αποσκοπούσε αφενός στην εξυγίανση και την ανάπτυξη της Κρητικής Οινοποιητικής Παραγωγής, με έμφαση στην βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων οίνων συνολικά  στην Περιφέρεια της Κρήτης, και αφετέρου σε μια οργανωμένη προσέγγιση του στρατηγικού marketing σε επίπεδο τελικού προϊόντος.
Μεθοδολογία: Κεντρική ενέργεια στην δράση αποτέλεσε η μοριακή ταυτοποίηση επιλεγμένων γηγενών ποικιλιών οινοστάφυλων όπως Κοτσυφάλι, Λιάτικο, Μαντιλάρι, Βιδιανό, Βιλάνα, Πλυτό, Μοσχάτο Σπίνας και Μοσχάτο Αλεξανδρείας. H επίτευξη των στόχων πραγματοποιήθηκε και μέσω άλλων ενεργειών όπως μελέτες ολοκληρωμένης διαχείρισης και πιστοποίησης των οινάμπελων κατά AGRO 2.1, 2.2 και EUREPGAP, η οινική αξιολόγηση ποικιλιών και κλώνων, η υλοποίησή μιας σειράς ενεργειών προβολής και προώθησης, κ.ά. Η οινική αξιολόγηση έγινε σε δύο επίπεδα: σε πρώτο επίπεδο πραγματοποιήθηκε μια αμπελογραφική ταξινόμηση και αξιολόγηση των κλώνων του κρητικού αμπελώνα, ενώ στο δεύτερο επίπεδο πραγματοποιήθηκαν μικροοινοποιήσεις από τους επιχειρηματικούς εταίρους της κοινοπραξίας. Τέλος, δημιουργήθηκε μια διαδικασία πιστοποίησης Κρητικού οίνου ανώτερης ποιότητας η οποία μακροπρόθεσμα στοχεύει να οδηγήσει στην παροχή σήματος ποιότητας.
Αποτελέσματα - Αποτίμηση: Όλες οι ενέργειες της δράσης συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη βελτιωμένων ποικιλιών οινοστάφυλων αλλά κυρίως σε νέες μεθόδους οινικής αξιολόγησης των παραγόμενων Κρητικών οίνων, οι οποίες θα επιλύουν προβλήματα που υπάρχουν σήμερα και οι οποίες θα ελεγχθούν και θα τυποποιηθούν, για να είναι έτοιμες προς χρήση.
Τα ερευνητικά αποτελέσματα του έργου μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από αμπελοκαλλιεργητές όσο και από οινοποιούς έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα να παραχθούν οίνοι ανωτέρας ποιότητας από τη μια και από την άλλη να επιτευχθεί διαφοροποίηση (Diversification) και περαιτέρω εμπορική εκμετάλλευση των τελικών προϊόντων.

Δράση A8 Τίτλος «Ολοκληρωμένο σύστημα ταυτοποίησης, ελέγχου και προώθησης ελαιολάδου»
Θεματική Προτεραιότητα Βιοτεχνολογία
Συμμετέχοντες Φορείς: Επιμελητήριο Ηρακλείου, ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ΕΘΙΑΓΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΤΕΙ Κρήτης, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Σητείας,  Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αποκωρόνου- Σφακίων,  Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μυλοποτάμου
Στόχοι: Η δράση στόχευε στη δημιουργία και την προτυποποίηση εργαλείων για ένα ολοκληρωμένο συστήματος ταυτοποίησης, παρακολούθησης και προώθησης του κρητικού ελαιολάδου στην παγκόσμια αγορά.
Μεθοδολογία: Ιχνηλασιμότητα ονομάζεται η ικανότητα να ιχνηλατίσει κανείς τα συστατικά ενός τροφίμου στην πηγή τους. Ιχνηλάτιση ενός συστατικού σημαίνει συσχετισμός με την παραγωγή και τον χώρο παραγωγής του ή τον αριθμό παρτίδας. Η ιχνηλασιμότητα αποσκοπεί στην ασφάλεια των τροφίμων, στο δίκαιο εμπόριο μεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων και στην αξιοπιστία των πληροφοριών που διατίθενται στους καταναλωτές
Η ταυτοποίηση αυτή θα αφορα τοσο τις εισροές στο φυτικο υλικο οσο και τις εκροες (ελαιολαδο).
Κατά τη διαδικασία αυτή έγινε η γενετική ταυτοποίηση του παραγόμενου από την Κρήτη ελαιολάδου με τη χρήση σύγχρονης μοριακής - γενετικής τεχνολογίας (τεχνολογία μοριακών δεικτών). Χρησιμοποιώντας δείγματα από διάφορες ποικιλίες και εφαρμόζοντας την τεχνολογία των παραπάνω μοριακών δεικτών έγινε δυνατό να διαχωριστούν οι ποικιλίες αυτές, δηλαδή να προκύψει ένα μοναδικό μοριακό αποτύπωμα για κάθε μια. Παράλληλα ολοκληρώθηκε μια ερευνητική προσπάθεια καταγραφής του χημικού αποτυπώματος του κρητικού ελαιολάδου. Μέσω της προσπάθειας αυτής δημιουργήθηκαν οι βάσεις  για την γεωγραφική και βοτανική του ταξινόμηση με στόχο τόσο την ανίχνευση περιπτώσεων νοθείας όσο και την μέτρηση της πραγματικής ηλικίας του ελαιολάδου.
Τέλος, έγινε συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από χημικές αναλύσεις (συμβατικές και μη μέθοδοι) με τις μοριακές αναλύσεις. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκαν παράλληλες τεχνικές οι οποίες γρήγορα θα μπορούν να αποφαίνονται για την ταυτότητα και την ποιότητα του Λαδιού. Εξίσου σημαντική είναι η προσπάθεια καθιέρωσης της χρήσης σχεδίων διαχείρισης και διαδικασιών κατά τα Ελληνικά Πρότυπα AGRO 2.1 και 2.2 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EUREPGAP, για τη διασφάλιση της ποιότητας κατά την καλλιέργεια της ελιάς, με απώτερο στόχο την πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία, ασφαλή για τον καλλιεργητή και το περιβάλλον, με προϊόντα εγγυημένης ποιότητας για τον καταναλωτή.
Αποτελέσματα - Αποτίμηση: Πρακτικά οι αναμενόμενες εφαρμογές της συγκεκριμένης αναπτυξιακής προσπάθειας είναι ο εντοπισμός ενός μοριακού προτύπου του Κρητικού ελαιόλαδου που θα το ξεχωρίζει από άλλα λάδια της αγοράς και η διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος μέσω της ανίχνευσης περιπτώσεων νοθείας και αναμίξεων του με κατώτερα ελαιόλαδα. Με τον τρόπο αυτό θα προστατευτεί η άριστη φήμη που έχει το Κρητικό ελαιόλαδο στις διεθνείς αγορές και θα ωφεληθούν οι Κρητικοί ελαιοπαραγωγοί από την καλύτερη αντιμετώπιση που θα έχει το προϊόν τους στο δίκτυο εμπορίας και διάθεσης. Στο μέλλον θα εξεταστεί η χρησιμότητα των δεικτών DNA στην ταυτοποίηση μονοποικιλιακών ελαίων και στην πιστοποίηση ελαιολάδων ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Δράση Α11 Τίτλος «Παροχή πολυμεσικών και Διαδικτυακών υπηρεσιών με τη χρήση πρότυπου δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης»
Θεματική Προτεραιότητα Κοινωνία της Πληροφορίας
Συμμετέχοντες Φορείς: Επιμελητήριο Ηρακλείου, Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης, KEK Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, TEI Κρήτης, Επιμελητήριο Λασιθίου, Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε), Ηλεκτροσυνεταιρική AEBE, Ραδιοφωνικός Σταθμός Super Radio, Τεχνετρόπια ΕΠΕ
Στόχοι: Η δράση αφορούσε στην παροχή πολλαπλών πολυμεσικών και Διαδικτυακών υπηρεσιών με τη χρήση ενός ενοποιημένου δικτυακού περιβάλλοντος σύγκλισης ετερογενών τεχνολογιών. Στόχος ήταν να αξιοποιηθεί η δυνατότητα της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για τη δημιουργία δικτύων κορμού που θα επιτρέπουν τη διασύνδεση ενδιάμεσων κόμβων διανομής οι οποίοι θα προσφέρουν ταχεία πρόσβαση των πολιτών στις πολλαπλές υπηρεσίες του δικτύου.
Μεθοδολογία: Για την επίτευξη του στόχου, πραγματοποιήθηκαν περιληπτικά οι ακόλουθες ενέργειες:
Σχεδιασμός και προσαρμογή γενικής αρχιτεκτονικής πρότυπου δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού έργου ATHENA IST FP6-507312.
Παροχή πολυμεσικών και Διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω του προτεινόμενου δικτύου Εφαρμογές Τηλε-εκπαίδευσης μέσω δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης
Δημιουργία πολυμεσικού περιεχομένου
Παροχή υπηρεσιών ψηφιακού ραδιοφώνου μέσω δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης
Εφαρμογές κατά απαίτηση πολυμεσικού περιεχομένου (Multimedia Home Platform, MHP)
Εκπόνηση πλάνου διείσδυσης ευρυζωνικής τηλεόρασης στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Κρήτης
Αποτελέσματα - Αποτίμηση: Η ανάπτυξη της τεχνολογικής υποδομής του παρόντος δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης που μπορεί να υποστηρίζει μια σειρά διαδικτυακών εφαρμογών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ποικίλες ομάδες τελικών χρηστών. Το δίκτυο μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των οικονομικών, πολιτισμικών, ερευνητικών και κοινωνικών φορέων για την παροχή νέων διαδραστικών υπηρεσιών ενημέρωσης και κατάρτισης προς τα μέλη τους ή τις ομάδες ενδιαφέροντός τους.

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σπούδασε στο Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ksira domisi aponomi 2

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

 δευτερεύουσα επικεφαλίδα 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies