Οι Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ενδιαφέρονται να αναθέσουν σε εξωτερικό συνεργάτη την παροχή υπηρεσιών συμβούλου και δημιουργίας φακέλου υποστήριξης για την προετοιμασία λήψης πιστοποίησης σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 27001:2013
 • ISO 27701:2019, επέκταση του ISO 27001:2013 σχετικά με τη διαχείριση του απορρήτου των πληροφοριών και την κυβερνοασφάλεια.

Στα πεδία εφαρμογής:

 • Σχεδιασμός, υλοποίηση, διαχείριση και αξιολόγηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και άσκησης συναφών προς αυτή δραστηριοτήτων
 • Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης και εκπαίδευσης
 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής – καθοδήγησης για τον σχεδιασμό καριέρας και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση, συντονισμό και διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • Οργάνωση, υποστήριξη και υλοποίηση κατάρτισης μικτής μορφής – υλοποίηση τηλεκατάρτισης
 • Διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ και έργων δημόσιου χαρακτήρα (δημόσια έργα προμηθειών και υπηρεσιών ή δημόσια έργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα)

O υποψήφιος Ανάδοχος, παράλληλα με την συμμόρφωση, θα πρέπει να διαθέσει στις Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα αποτυπώνει και θα τεκμηριώνει την εφαρμογή των απαιτήσεων των προς πιστοποίηση συστημάτων και θα διευκολύνει τη διαδικασία παρακολούθησής τους.

Συγκεκριμένα το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον:

 • Σύστημα διαχείρισης πόρων, προσωπικό, υποδομές κλπ
 • Σύστημα παρακολούθησης διεργασιών και διαδικασιών.
 • Σύστημα διαχείρισης κινδύνου και εκτίμησης κινδύνου διαχείρισης κινδύνου για παρακολούθηση των κινδύνων
 • Σύστημα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και ανασκόπησης της διοίκησης
 • Σύστημα καταγραφής μη συμμορφώσεων
 • Σύστημα διαχείρισης παραπόνων και μέτρησης της ικανοποίησης του πελάτη.
 • Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων
 • Σύστημα παρακολούθησης των διαδικασιών επεξεργασίας των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εκτίμησης κίνδυνου για την ασφάλεια επεξεργασίας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι να αποστείλουν προσφορά στην οποία θα αναφέρεται:

 1. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της υλοποίησης από τις παραπάνω διαδικασίες καθώς και ο συνολικός (δεσμευτικά) χρόνος ολοκλήρωσης της υλοποίησης για την απόκτηση των πιστοποιήσεων
 2. Το κόστος για την διαδικασία συμμόρφωσης των Τεχνικών σχολών με τα παραπάνω πρότυπα και του πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης τους.
 3. Οι απαιτούμενες εσωτερικές διαδικασίες των τεχνικών σχολών για την υποστήριξη του Αναδόχου.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: Παρασκευή 6/11/2020. Υπεύθυνος παραλαβής: Στέλιος Πορτοκαλίδης.

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σπούδασε στο Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ksira domisi aponomi 2

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

 δευτερεύουσα επικεφαλίδα 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies