Κατηγορίες στις οποίες απευθύνεται το σεμινάριο:

 • Σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και αλλοδαπής
 • Σε εκπαιδευτικούς, μονίμους και ωρομισθίους, που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Σε φοιτητές - σπουδαστές, που τους ενδιαφέρει ο χώρος της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα αυτός των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και των Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 • Σε Στελέχη Δομών Δια Βίου Μάθησης
 • Σε όποιον ενδιαφέρεται για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Σε όσους ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση ενηλίκων
 • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία
 • Καθηγητές και Στελέχη Κολλεγίων

Μοριοδότηση

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο

 • Εξασφαλίζει στους συμμετέχοντες τη μοριοδότηση ( 1 Μόριο ) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αρ. Πρωτ:5697/336/02-08-2018: Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Σ.Ε.Κ)
 • Εξασφαλίζει στους συμμετέχοντες μοριοδότηση ( 1 Μόριο ) σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας Και Θρησκευμάτων - Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς Και Δια Βίου Μάθησης: Αρ. Πρωτ. : Κ1/ 49934/26-03-2018, Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών- Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
 • Εξασφαλίζει στους συμμετέχοντες μοριοδότηση ( 2 Μόρια ) σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ - Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.K.):: Αρ.Πρωτ. : 58185/30-08-2018, προκήρυξη ειδικοτήτων για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στα Ι.Ε.Κ του Ο.Α.Ε.Δ έτους κατάρτισης 2018-2019
 • Εξασφαλίζει στους συμμετέχοντες μοριοδότηση ( 2 Μόρια ) σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Τουρισμού - Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.K.): Αρ.Πρωτ. : 13676/ 7-8-2018, Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.K.) του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019»
 • Εξασφαλίζει στους συμμετέχοντες ( 1 Μόριo ) σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας Και Θρησκευμάτων - Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς Και Δια Βίου Μάθησης: Αρ. Πρωτ. Κ1/ 49927/26-03-2018, για θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στα κέντρα δια βίου μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) των Δήμων
 • Η παρακολούθηση του σεμιναρίου αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την ένταξή των συμμετεχόντων στα μητρώα «εκπαιδευτών» και «συμβούλων σταδιοδρομίας» των λεγόμενων Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΔΥ, ΣΕΤΕ), σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις τους.
 • Η παρακολούθηση του σεμιναρίου αποτελεί ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ)

 

Μεθοδολογία Μαθημάτων

Το πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της Μικτής Μάθησης (blended learning ) η οποία περιλαμβάνει:

 1. Δια ζώσης παρακολούθηση μαθημάτων συνολικής διάρκειας 6 ωρών
 2. Συμμέτοχη σε 5 βιωματικά workshops  δημιουργίας Ψηφιακών δραστηριοτήτων με την χρήση των Νέων Τεχνολογιών συνολικής διάρκειας 14 ωρών
 3. Εξ αποστάσεως μελέτη εκπαιδευτικού υλικού που αφορά «τον θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και οδηγών χρήσης των web 2.0 εργαλείων» σε ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης - 120 ώρες
 4. Εκπόνηση εργασιών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε πεδία σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος σε ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης με στόχο την υλοποίηση ενός διδακτικού σεναρίου (Μικρής κλίμακας) με την χρήση δραστηριοτήτων web 2.0 εργαλείων - 60 ώρες.

Σκοπός προγράμματος:

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εξειδίκευση σε θέματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής ,Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης. Επιπλέον, η απόκτηση δεξιοτήτων εκ μέρους των επιμορφούμενων στο να συσχετίζουν το θεσμικό πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την  απασχόληση και την αγορά εργασίας,  να αναγνωρίζουν  το θεσμό της μαθητείας και να εφαρμόζουν καλές πρακτικής άσκησης στην κατάρτιση με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών ( Web 2.0 εργαλείων ).

Θεματικές ενότητες – Workshops

Ενότητα 1 (Σαββάτο 16/11/2019 ώρες υλοποίησης 09:00-14:40) 

 1. Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 09:00-10:40
 • Εισαγωγή στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: Έννοιες –Σκοποί
 • Αρχική επαγγελματική κατάρτιση - Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
 • Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση & απασχόληση και αγορά εργασίας.
 • Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων-Θεσμικό Πλαίσιο - Επίπεδα εκπαίδευσης.
 • Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων-Επαγγελματικά περιγράμματα - Επαγγελματικά Προσόντα.
 1. Εκπαιδευτικός σχεδιασμός στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 11:00-12:40
 • Εκπαιδευτικός σχεδιασμός στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση - Βασικές Αρχές διδασκαλίας
 • Σύγχρονες θεωρίες μάθησης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση
 • Σχεδία Μαθημάτων & Εκπαιδευτικές τεχνικές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση & Αυτοαξιολόγηση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 1. Εργαλεία και υπηρεσίες Web 2.0 στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 13:00-14:40
 • Εισαγωγή στη μάθηση με την υποστήριξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Εργαλεία και υπηρεσίες Web 2.0 για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • E-learning -Εκπαιδευτικές Πλατφόρμες στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Διδακτικά σενάρια
 • Σχεδιασμός διδακτικών ενοτήτων με την χρήση δραστηριοτήτων που προέρχονται από Web 2.0 εφαρμογές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

 

Ενότητα 2 (Σαββάτο ώρες υλοποίησης 15:10-17:00)

 • 1οWorkshop- Δυναμική παρουσίαση με το  web 2.0 εργαλείο slideboom! Σαββάτο 14:30-16:15
 • Έχετε κουραστεί από την χρήση του PowerPoint; Μάθετε πώς να δημιουργείτε, να επεξεργάζεστε και να σχεδιάζετε δυναμικές παρουσιάσεις με την χρήση ενός web 2.0 εργαλείου του slideboom ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε να δημιουργείτε εντυπωσιακές παρουσιάσεις στην διδασκαλία σας «κερδίζοντας» τους εκπαιδευομένους σας.

Ενότητα 3 (Κυριακή 17/11/2019 ώρες υλοποίησης 09:00-17:00)

 • 2οWorkshop Δίνουμε ζωή στα αντικείμενα: Stop Motion Animation! 09:00-10:40
 • Γνωρίζεις την τεχνική Stop Motion Animation; Σε αυτό το εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα συγγράψουν ένα σενάριο,  θα δημιουργήσουν κούκλες  «ηθοποιούς» και  τα σκηνικά. Στη συνέχεια θα φωτογραφήσουν, δηλαδή θα κάνουν το «γύρισμα» της ταινίας και μέσο του Μοντάζ με το εργαλείο Kizoa  θα δημιουργήσουν την δίκη τους εκπαιδευτική ταινία.
 • 3ο Workshop Δημιουργώντας τα δικά μας On Line Quizzes: Kubbu 11:00-12:40
 • Έχετε περάσει ατελείωτες ώρες διορθώνοντας τεστ και βάζοντας βαθμολογίες! Μήπως έφτασε η στιγμή να περάσετε στη ψηφιακή εποχή της εξέτασης δημιουργώντας τα δικά σας On Line Quizzes με την χρήση του web 2.0 εργαλείου KUBBU στα οποία οι εκπαιδευόμενοι θα  μπορούν να τα κάνουν όπου και όποτε θέλουν και εσείς να πάρετε τη βαθμολογία τους άμεσα και ξεκούραστα.
 • 4ο Workshop Διαφοροποιημένη διδασκαλία με εννοιολογική χαρτογράφηση :SpicyNodes 13:00-14:40
 • Γνωρίζετε την εννοιολογική χαρτογράφηση; Σε αυτό το εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να δημιουργούν ψηφιακούς εννοιολογικούς χάρτες και να επιτυγχάνουν την οπτικοποίηση των πληροφοριών τους μέσα από το web 2.0 εργαλείο SpicyNodes σε θέμα της επιλογής τους.
 • 5ο Workshop Σύννεφα ετικετών & ψηφιακός πίνακα ανακοινώσεων: Wordart & Padlet 15:10-17:00
 • Γνωρίζετε το σύννεφο ετικετών και τον ψηφιακό πινάκα ανακοινώσεων; Πως μπορείτε να δώσετε με εύκολο και γρήγορο τρόπο τις λέξεις κλειδιά στην διδασκαλία σας; Θέλεις να προσθέσεις τις πληροφορίες της διδασκαλίας σου σε ένα ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων; Τα web 2.0 εργαλεία Wordart και Padlet υπόσχονται ότι θα τα καταφέρεις εύκολα και γρήγορα.

Οι συμμετέχοντες μέσα από τα Workshops θα ανακαλύψουν νέους τρόπους και μεθόδους για βελτίωση της απόδοσης, της επικοινωνίας μεταξύ τους, τα οφέλη από την χρήση και αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων ( Web 2.0 ). Η  γνώση και η  χρήση των Web 2.0 τεχνικών από τους εκπαιδευτές έχει παρατηρηθεί ότι αυξάνει τον ενθουσιασμό και το ενδιαφέρον των μαθητών, δίνοντας τους περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία. Οι εκπαιδευτές εφοδιάζονται με δεξιότητες οι όποιες ενισχύουν και διευκολύνουν τις συνεργατικές δραστηριότητες και την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευόμενων. Η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία  δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις στους εκπαιδευτές, οι οποίοι οφείλουν να είναι σε μια συνεχή διαδικασία επανεκπαίδευσης προκειμένου να είναι άριστα καταρτισμένοι.

Διάρκεια Διεξαγωγής: Ο χρόνος μελέτης του υλικού, ο χρόνος έρευνας και στοχασμού πάνω σε αυτό και ο χρόνος εκπόνησης των σύντομων εργασιών έχει υπολογιστεί στις 200 ώρες. Η βεβαίωση που θα λάβετε θα αναγράφει αυτή τη διάρκεια.

Παρόλο που ο πραγματικός χρόνος που θα ξοδέψει κάθε άτομο για να ολοκληρώσει το πρόγραμμα διαφέρει, το πρόγραμμα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί προτού περάσουν 200 πραγματικές ώρες. Ως εκ τούτου, κανείς δεν μπορεί να λάβει την βεβαίωση προτού περάσει ένας (1) μήνας από την ημερομηνία εγγραφής του/της στο πρόγραμμα.

Ημερομηνίες Υλοποίησης: 2 ημέρες 16/11/2019-17/11/2019 ( Σαββατοκύριακο από τις 09:00-17:00)

Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00

Χώρος υλοποίησης: Αρχιμήδους 1 Νέα Αλικαρνασσός

Τιμή για καταρτιζόμενους: 330 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο

Εκπτώσεις: Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο κόστος φοίτησης είναι 330 €, ενώ στην περίπτωση των ανέργων ακολουθείται πολιτική έκπτωσης 10% (300 €). Σε συμμετέχοντες  που έχουν ολοκληρώσει το σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων δίνετε έκπτωση 15% (280 €). Η συμμέτοχη σας και στο σεμινάριο «Ψηφιακή Καινοτομία στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» έχει ως επακόλουθο  έκπτωση 20% (265 €) ανά σεμινάριο.

Μεθοδολογία Αξιολόγησης

Η αξιόλογη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επιτυγχάνετε με:

 • Ενεργή συμμετοχή κάθε επιμορφωμένου σε μια δραστηριότητα που θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα μάθησης.
 • Ανατροφοδότηση και αξιολόγηση ενός (μικρής κλίμακας) διδακτικού σεναρίου με δραστηριότητες Web 2.0 εργαλείων.
 • Τεστ αυτοαξιολόγησης.

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο

 

Εισηγητής :

Ο Κούνουπας Νικόλαος σπούδασε Εφαρμοσμένη Πληροφορική και πολυμέσα στο ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην «Πληροφορική και Πολυμέσα» από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης και μεταπτυχιακό τίτλο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).  Έχει μετεκπαιδευτεί σε θέματα εκπαιδευτικών τεχνολογιών σε σχέση με τα web 2.0 εργαλεία στην εκπαίδευση με πλήθος επιμορφώσεων. Εργάζεται ως εκπαιδευτής ενήλικων και ως καθηγητής Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 2006. Κάτοχος της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.). Έχει διατελέσει εισηγητής στους θεματικούς τομείς των Νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και των Web 2.0 εργαλείων σε φορείς εκπαίδευσης ενήλικων ιδιωτικούς και Κοινωνικών Εταίρων καθώς ως εισηγητής σε συνέδρια εκπαιδευτικών οργανισμών. Συνεργάζεται με την σχόλη δια βίου μάθησης του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ σε θέματα σχεδιασμού προγραμμάτων για την Εκπαίδευση Ενήλικων.

 

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

 • Πως μπορώ να πληρώσω για τα σεμινάρια; +

  Οι πληρωμές Μπορούν να πραγματοποιηθούν με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους :

  1. Online μέσα από την σελίδα του σεμιναρίου, όπου θα βρείτε το σχετικό κουμπί πληρωμής στο τέλος της περιγραφής κάθε σεμιναρίου.
  2. Με κατάθεση στον λογαριασμό του ΚΕΚ στις παρακάτω τράπεζες με στοιχεία:
   ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR6708700970000000011000433
   EUROBANK: GR6002601340000080201393247
  3. Επιτόπου στα γραφεία της γραμματείας των Τεχνικών Σχολών με μετρητά στην οδό Ικάρου & Αρχιμήδους 1 στην Αλικαρνασσό.
  4. Επιτόπου στα γραφεία της γραμματείας των Τεχνικών Σχολών με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα στην οδό Ικάρου & Αρχιμήδους 1 στην Αλικαρνασσό.
 • Πότε πρέπει να πληρώσω για το σεμινάριο; +

  Η πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής στο σεμινάριο πρέπει να γίνει το αργότερο 4 μέρες πριν την έναρξη του. Σε κάθε περίπτωση η διασφάλιση της συμμετοχής δεν κατοχυρώνεται από την απλή εγγραφή αλλά με την πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής –διδάκτρου-.
 • Πως μπορώ να ενημερώνομαι για σεμινάρια; +

 • Είμαι εισηγητής πως μπορώ να κάνω αίτηση για συνεργασία με την σχολή σας; +

  Αν είστε εισηγητής μπορείτε να πατήσετε εδώ και να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συνεργασία.
 • Που διεξάγονται τα Σεμινάρια; +

  Οι αίθουσες υλοποίησης των Σεμιναρίων, όπως και η γραμματεία, βρίσκονται στην Νέα Αλικαρνασσό, Ικάρου & Αρχιμήδους 1.
 • Με το πέρας του σεμιναρίου παίρνω πιστοποίηση; +

  Με το πέρας του σεμιναρίου παίρνετε βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Ενδιαφέρομαι για ένα Σεμινάριο αλλά οι ημερομηνίες έχουν οριστεί με τον όρο "Επαναλαμβανόμενα Τμήματα". Τι σημαίνει αυτό; +

  Τα "Επαναλαμβανόμενα Τμήματα" είναι σεμινάρια τα οποία επαναλαμβάνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Η ημερομηνία διεξαγωγής και έναρξης ανακοινώνεται συνήθως 2 μήνες πριν την έναρξή. Αν θέλετε να ενημερώνεστε αμέσως μόλις οριστεί ημερομηνία διεξαγωγής μπορείτε να συμπληρώσετε την online αίτηση που υπάρχει αναρτημένη ώστε να σας καλέσουν από την γραμματεία για να σας ενημερώσουν μόλις οριστεί ημερομηνία διεξαγωγής.
 • 1

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σπούδασε στο Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ksira domisi aponomi 2

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

 δευτερεύουσα επικεφαλίδα 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies